Verandering op het gebied van zorg, jeugd en werk

Laatst bijgewerkt: dinsdag 07 oktober 2014

Om inwoners te informeren over de veranderingen op het gebied van zorg, jeugd en werk organiseert de gemeente Nederweert de Krachttour; een viertal bijeenkomsten in de kernen waar uitgelegd wordt wat de veranderingen betekenen, mensen inspireren en vragen beantwoorden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met een hulpvraag op het gebied van zorg, jeugd en werk maar ook voor mensen die wellicht hulp kunnen bieden.

Het programma start met een openingswoord van wethouder Geraats, gevolgd door een korte presentatie over de veranderingen die op ons afkomen. Na dit algemene deel starten gelijktijdig drie toelichtingen op het gebied van zorg, jeugd en participatie. Je sluit dan aan bij het onderwerp van je keuze. Je krijgt informatie over de veranderingen vanaf 2015 op het thema en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Tevens zijn betrokken partijen, waaronder de cliëntenraad en het Wmo-platform aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Het volledige programma en meer informatie over de veranderingen vind je op www.eigenkrachtsamenaanpakken.nl.

Zaterdag 1 november, 13.15 - 15.00 uur, gemeenschapshuis de Pinnenhof in Nederweert
Maandag 3 november, 19.15 - 21.00 uur, gemeenschapshuis Haaze-hoof in Ospel
Dinsdag 4 november, 19.15 - 21.00 uur, gemeenschapshuis Reigershorst in Nederweert-Eind
Woensdag 5 november, 19.15 - 21.00 uur, zaal Wetemans in Leveroy

Wat gaat er in 2015 veranderen?

Jeugdhulp naar gemeenten
De jeugdhulp wordt overgeheveld van provincies naar gemeenten. Gemeenten worden daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg en sturen hierbij jeugdzorginstellingen, meldpunten kindermishandeling en andere vormen van ambulante hulpverlening aan. De gemeenten gaan het hulpaanbod niet zelf gaan organiseren, maar zorgen voor een aansluiting tussen hulpvraag en -aanbod. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zal in deze regio een spilfunctie gaan vervullen in het nieuwe jeugdhulpstelsel.

Wet maatschappelijke ondersteuning uitgebreid
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt uitgebreid. De Wmo regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De gemeenten regelen nu al vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en sociaal cultureel werk en ook daklozenopvang. Vanaf 1 januari 2015 wordt hier ook begeleiding en dagbesteding vanuit de AWBZ aan toegevoegd.

Participatiewet bundelt Wwb, Wsw en deel Wajong
In de huidige situatie bestaan er voor mensen met arbeidsvermogen verschillende regelingen; de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet bundelt deze regelingen. Het doel van de Participatiewet is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk.

Bron: Nederweert24

 

Foto's

  • Categorie: d’Indj Laeftj 2018
  • Categorie: Sinterklaas 2016
  • Categorie: Sinterklaas 2012
  • Categorie: Sarsven en Banen oktober 2012